Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är nämnd för kommunledningsförvaltningen, med undantag för miljö- och byggnämnden, som är beslutande organ för frågor som handläggs av miljö- och byggavdelningen. Kommunstyrelsen har arbetsgivaransvaret för kommunens samlade verksamheter, med undantag av anställningen och villkoren för miljö- och byggavdelningens chef.

Kommunledningsförvaltningen är kommunstyrelsens organ för den strategiska och övergripande nivån för drift och utveckling av kommunen, i hela kommunkoncernen, inklusive bolag, förbund etcetera. Förvaltningen stöder kommunens politiska ledning i såväl intern ledning och styrning som vid externa kontakter. Förvaltningen är indelad i avdelningarna; miljö och bygg, tillväxt, teknisk, ekonomi, HR, kommunikation, kansli och kommundirektörens stab.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2022

Förändring i driftbudget 2024 och flerårsplan 2025-2026 jämfört med 2023

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2022 Prognos 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Intäkter 88 313 86 241 88 313 88 313 88 313
Kostnader -235 171 -251 791 -249 239 -247 339 -247 339
Verksamhetens nettokostnader -146 858 -165 550 -160 926 -159 026 -159 026
Budget 2023     -164 806 -164 806 -164 806
           
Förändringar mot 2023:          
Tillfälliga förändringar          
Översiktsplanen, återbetalning       1000 1000
Trygghetsskapande åtgärder, återbetalning       1100 1100
Upphandlingskostnader IT, återbetalning     500 500 500
EU-val     -500    
Permanenta förändringar:          
Beslutat i budget 2023          
Nya ytor Grönebo förskola, utemiljö       -100 -100
Nya ytor Rusthållaregården       -250 -250
Nya ytor Rusthållaregården, utemiljö       -100 -100
Nya ytor Tågarpskolan       -250 -250
Licens digital ritningshantering     -100 -100 -100
           
Tillkommande revision                   -150              -150               -150
Detaljplaner flyttas till exploateringsekonomi     2 881 2 881 2 881
Pott, samhällsbyggnad     -2 000 -2 000 -2 000
Besparingskrav 2 %     3 249 3 249 3 249

Nettoram 2024

Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 för kommunstyrelsen är budget 2023, vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2024–2026 ligger på 3,6 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 3,8 % 2024 och 3,5 % respektive 3,3 % 2025 och 2026.

Full kompensation beviljas för beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid beslutad utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I kommunstyrelsens budgetram för 2024 har ramen justerats för tidigare beviljat tillfälligt anslag avseende upphandlingskostnader IT med 500 tkr. Nämnden behåller beviljat tillfälligt anslag i budget 2023 för översiktsplanen 1 000 tkr även 2024 och återbetalningen sker först i 2025. Budgetramen 2024 har förstärkts med ett tillfälligt anslag för EU-valet med 500 tkr.

I permanenta förändringar har nämnden beviljats medel i budget 2023 för licens för digital ritningshantering som kommer med i ramen för 2024. Tillkommande revision har lagts till ramen under budgetberedningen med 150 tkr.  Budget för detaljplaner 2,9 mnkr har permanent lyfts ur driftsekonomi då dessa kostnader tillhör exploateringsekonomi och inte ska ha någon budget. Särskilt medel har reserverats av fullmäktige i samband med bokslut 2022 för att täcka för kostnader i tidiga skeden. Nämnden i syftet med att fullfölja fullmäktiges beslut om besparingskrav återlämnat 3,2 mnkr.

Under budgetberedningen har ett behov lyfts av att utöka ramen med 2,0 mnkr för att förstärka samhällsbyggnadsprocessen utifrån ett ökat behov av samordning och planering av kommande utbyggnads- och exploateringsprojekt.

Konsekvensanalys av besparingsåtgärder

Kommunstyrelsen har allokerat nödvändiga nerdragningar enligt nedanstående tabell:

Besparingsförslag Verksamhet/Ansvar Belopp, tkr
Systemutveckling 3300, 3200, 3100, 3110, 3400 747
Konsulter 3300, 3310, 3400 270
Kompetensutveckling 3300, 3310, 3400, 3200, 3600 285
Förbrukningsmaterial samt porto 3300, 3600 41
Extern/intern representation 3300, 3100 260
Avtalsoptimering 3200 140
Marknadsföring 3100, 3600 230
Timvikarier Medborgarservice 3600 80
Tekniska 3910 950
Tillväxt 3510 260
Summa   3 263

Besparingarna avser främst kostnader för systemutveckling, konsultstöd samt kompetensutveckling.

Nämndens mål

Målområde Mål fram till år 2026 Indikator Mål 2026 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026
Attraktiva Burlöv Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. Andes som anser att skötsel av gator och vägar fungerar bra i kommunen 65 59 61 63 65
Andel som är nöjda med skötseln av allmänna platser 74 68 70 72 74
Andel som upplever problem med nedskräpning 47 52 51 49 47
Företagare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att verka i kommunen. Nöjdhet med företagsklimatet 4,35 4,24 4,28 4,31 4,35
Hållbara Burlöv Kommunens påverkan på miljön ska minska. Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel 70 55 60 65 70
Nytillkomna bostäder i kollektivtrafiknära läge, andel 90 75 80 85 90
Hushållsavfall som samlats in för materialåtervinning, inklusive biologisk behandling, andel 45 39 41 43 45
Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter 70 67 68 69 70
Företagsklimat enligt ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 82 80 81 81 82
Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service 77 74 75 76 77
Trygga Burlöv Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Trygghet och säkerhet – ranking 90 100 96 92 90
Polisens trygghetsmätning, sammanfattande problemindex 2,15 2,3 2,25 2,2 2,15

Observera att progressionstakten för indikatorn gällande polisen trygghetsmätning föreslås ändras på grund av att polisen har förändrat sitt sätt att ta fram sammanfattande problemindex år 2022. Detta har inneburit att beräkningen för indexet blivit annorlunda än tidigare, och därför påverkas målvärdet för Burlöv.

Hur nämnden ska nå målen

Mål fram till 2026 Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året
Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. Skapa förutsättningar för att olika förändringar i den fysiska miljön sammantaget ska bli så bra som möjligt Påbörja framtagande av ny översikts-plan för Burlövs kommun
Möjliggöra en bra helhet i kommunens planering och en hållbar utveckling
Företagare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att verka i kommunen. Näringslivsplanens fokusområden styr verksamheten. Undersökningen Företagsklimat från Svenskt Näringsliv och Insiktsundersökningen från SKR visar både vad som är attraktivt och vad som bör förbättras. Med grund i näringslivsplanen genomförs cirka 45–50 stödjande och utvecklande aktiviteter under året för att skapa en grund för attraktivt företagande.
Kommunens påverkan på miljön ska minska. Förbereda för att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling från och med 2024 Utreda förutsättningarna för att säkerställa hantering av insamling av förpackningar från producenterna
Öka incitament att göra klimatsmarta val Utreda möjlighet att införa cirkulär klimatväxlingsavgift vid nyinköp
Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Öka medborgarnas delaktighet i demokratifrågor Tillgängliggöra kommunfullmäktiges möten
Omställning från ”papperspost” till digitala brevlådor (till exempel Kivra) Införande av digital post
Göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU att få tillgång till relevant information och kunna utföra tjänster digitalt hos offentliga aktörer inom hela EU Förbereda kommunen för SDG (Single Digital Gateway)
Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Öka den upplevda tryggheten och avskräcka brottslig verksamhet i kommunen Utveckla trygghetsvärdarnas arbete
Skapa förutsättningar för att på ett säkert sätt utbyta information med andra myndigheter Förbereda anslutning till Säker Digital Kommunikation (SDK)
Ersätta föråldrade kommunikationskanaler med digital och säker meddelandeöverföring Utreda införande av e-tjänstelegitimation

Observera att progressionstakten för indikatorn gällande polisen trygghetsmätning föreslås ändras på grund av att polisen har förändrat sitt sätt att ta fram sammanfattande problemindex år 2022. Detta har inneburit att beräkningen för indexet blivit annorlunda än tidigare, och därför påverkas målvärdet för Burlöv.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer