Samarbetsnämnd – gemensam löneservice

Löneservicenämnden har till uppgift att svara för drift och skötsel av de olika kommuninterna stöd- och servicefunktioner inom löneadministration som samarbetskommunerna önskar bedriva gemensamt. Vår gemensamma löneservice ska bidra till att vi är attraktiva arbetsgivare.

Löneserviceenhetens uppdrag är att driva, utveckla och leverera tjänster inom det löne- och personaladministrativa området med fokus på hög kvalitet och effektivitet och ge god service till chefer, medarbetare, förtroendevalda, myndigheter och intresseorganisationer.

Löneserviceenheten är ansvarig för att systemen stödjer uppdraget och följer den digitala utvecklingen. Löneserviceenheten har i uppdrag att ha spetskompetens och vara sakkunniga inom områdena lön, förmåner, pension och personalrelaterade försäkringar. Löneserviceenheten ska vara initiativtagare till utvecklingsarbete och ligga i framkant inom sitt ansvarsområde och utifrån detta ge förslag till beställarkommunerna.

Förändringar i driftbudget 2024 och flerårsplan 2025-2026 jämfört med 2023

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2022 Prognos 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Intäkter 9 617 10 985 12 058 12 368 12 704
Kostnader -9 643 -10 985 -12 058 -12 368 -12 704
Verksamhetens nettokostnader -26 0 0 0 0

Nettoram 2024

Eftersom nämnden är en resultatenhet, vilket innebär att nämnden finansieras med intäkter från samarbetskommunerna, ska verksamhetens nettokostnader vara noll. Utgångsläget i beräkningen av 2024 års budget och flerårsplan 2024–2025 är budget 2023. Budget 2023 räknas upp med förändringar i löner och pris utifrån SKR:s parametrar, volym och olika kvalitetshöjande insatser i verksamheterna.

Nettoram 2024 har beräknats med preliminära SKR-parametrar för pris och lön per den 15 december 2022. SKR reviderar dessa parametrar löpande under året. Kommunfullmäktige i Burlövs kommun fastställer budget för löneservicenämnden i november 2023 i enlighet med avtal om gemensam samarbetsnämnd 3 daterat den 4 oktober 2012.

Under 2023 pågår en utvärdering av löneserviceverksamhetens prismodell och organisation vilken, beroende på utfall, kan påverka föreslagen budget.

Nämndens mål

Nämnden ska följa kommunstyrelsens nämndsmål. Utöver dessa finns egna nämndsmål som löneserviceenheten ska följa som är gemensamma för de tre samarbetskommunerna.

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer