Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden ansvarar för myndighetsutövning inom plan- och bygglagen, livsmedelslagen och miljöbalken.

Område miljö fullgör kommunens lagstadgade myndighetsansvar inom miljö- och hälsoskyddsområdet, vilket innebär tillsynsansvar för lagstiftningen inom områdena miljö, hälsoskydd, smittskydd, livsmedel, strålskydd och kemikaliehantering. Verksamheten omfattar även miljöövervakning innefattande kontroll av luft och vatten.

Område bygg omfattar bygglov, bygganmälan, tillsyn, tillstånd för egensotning, obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och rådgivning i anslutning till bostadsanpassningsbidrag.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2022

Förändring i driftbudget 2024 och flerårsplan 2025-2026 jämfört med 2023

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2022 Prognos 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Intäkter 3 541 4 934 5 112 5 112 5 112
Kostnader -8 700 -10 342 -10 520 -10 520 -10 520
Verksamhetens nettokostnader -5 159 -5 408 -5 408 -5 408 -5 408
Budget 2023   -5 408 -5 408 -5 408 -5 408
Förändringar mot 2023:          

Nettoram 2024

Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 för miljö- och byggnämnden är budget 2023 vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2024–2026 ligger på 3,6 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 3,8 % 2024 och 3,5 % respektive 3,3 % för åren 2025 och 2026.

Full kompensation beviljas för beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid beslutad utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

Nämnden har inga äskanden i budget 2024. Den ekonomiska inriktningen från fullmäktige om ett besparingskrav på 2 % ska uppnås genom att slå ihop en hel och en halv tjänst till en heltid. Effekten av besparingen beräknas till 177 tkr.

Konsekvensanalys av besparingsåtgärder

Miljö- och byggnämnden har allokerat nödvändiga nerdragningar enligt nedanstående tabell:

Besparingsförslag Verksamhet/Ansvar Belopp, tkr
Ändrad rekrytering – 1 tjänst istället för 1,5 Miljö och bygg 177

Miljö- och byggavdelningen har sedan tidigare en planerad och godkänd tjänst som handläggare av tillsyn enligt plan- och bygglagen (PBL). Samtidigt pågår en översyn av reglementet där handläggning av tillstånd och tillsyn enligt tobaks- och alkohollagen ska övergå från socialnämnden till miljö- och byggnämnden. Tjänsten är beräknad som en halvtidstjänst.

Avdelningen bedömer att dessa tjänster kan kombineras och ska rekrytera endast 1 tjänst (istället för planerad 1,5 tjänst).

Konsekvensen av besparingen är att omfattningen på tjänsten för tillsyn enligt PBL minskas och att avdelningen behöver rekrytera medarbetare med bredare kompetens.

Nämndens mål

Målområde Mål fram till år 2026 Indikator Mål 2026 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026
Hållbara Burlöv Kommunens påverkan på miljön ska minska. Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel 70        
Tillgängliga Burlöv Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter 70 67 68 69 70
Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service 77 74 75 76 77
Företagsklimat enl. ÖJ (Insikt) – Totalt, NKI 82 80 81 81 82
Trygga Burlöv Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Trygghet och säkerhet ranking 90        

Indikatorer som hör till målen under Attraktiva Burlöv, Hållbara Burlöv och Trygga Burlöv följs upp på kommunövergripande nivå. Detta innebär att miljö- och byggnämnden inte behöver följa upp målvärdena över tid.

Hur ska nämnden nå målen

Mål fram till år 2026 Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året
Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. Fortsatt deltagande i arbetet i Lotsfunktionen Gruppen ger företag som vill starta eller ändra sin verksamhet möjlighet att träffa myndigheter och andra kommunala instanser vid ett och samma tillfälle. De har då möjlighet att få en så heltäckande bild som möjligt av vad som krävs. Under 2023 kommer miljö- och byggavdelningen tillsammans med näringslivsstrategen att se hur funktionen kan utvecklas ytterligare, så att den fortsätter att vara en uppskattad funktion för kommunen näringsidkare.
Kommunens påverkan på miljön ska minska. Tillsyn av dagvattenanläggningar i kommunen. Under 2022 gjordes tillsyn tillsammans med VA SYD på samtliga dagvattendammar i Bernstorp. Det finns ytterligare tre dammar i Åkarp som avdelningen och VA SYD kommer att göra tillsyn på under 2023.
Projekt oljeavskiljare Under 2022 inventerade miljö- och byggavdelningen kommunens företag som har oljeavskiljare. Under 2023 ska avdelningen ställa krav på de företag som har oljeavskiljare som inte uppfyller gällande kriterier.
Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Fortsatt digitalisering Övergång till webbaserat handläggningsstöd som innebär en möjlighet för medborgare att själva ta del av sina ärenden. Delar av arbetet kan automatiseras. Delar av de frigjorda resurserna kan användas för att ha mer kontakt med medborgare i de ärenden där det behövs.
Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Utöva en mer aktiv tillsynsroll enligt PBL Öka handläggningen av tillsynsärenden enligt PBL

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer