Utbildnings- och kulturnämnden

Utbildnings- och kulturnämnden bedriver utvecklingsinriktad utbildningsverksamhet för följande delar: förskola, förskoleklass, fritidshem, grundskola, integrerad grundsärskola, gymnasieskolans introduktionsprogram, och komvux med grundvux/gymnasiekurser/särvux/sfi. När det gäller utbildning inom särskola och gymnasium köper kommunen i huvudsak utbildningsplatser av andra anordnare. Kommunen erbjuder två introduktionsprogram till gymnasieskolan i egen regi.

I nämndens ansvarsområde ingår också attraktiv och tillgänglig verksamhet inom kulturskolan, bibliotek, allmänkultur, ungdomsgruppen med ansvar för fritidsgårdar och fältverksamhet, Burlövsbadet, idrottsplatser och andra idrott- och fritidsanläggningar samt stöd till ideella organisationer.

Måltids- och lokalvårdsenheten levererar goda, näringsriktiga och trivsamma måltider till både barn, elever och äldre i kommunens alla verksamheter och en lokalvård som är innovativ och effektiv.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2022

Förändringar i driftbudget 2024 och flerårsplan 2025–2026 jämfört med 2023

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2022 Prognos 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Intäkter   144 347 148 668 148 668 148 668
Kostnader -794 916 -825 980 -795 720 -802 355 -818 580
Verksamhetens nettokostnader -643 936 -681 633 -647 052 -653 687 150 980
           
Budget 2023     -659 059 -659 059 -659 059
Förändringar mot 2023:          
Resursfördelning:          
Grundskola     -5 281 -7 670 -13 256
Fritidshem     -416 -826 -2 004
Förskola     4 306 2 092 -4 080
Gymnasieskola     -1 177 -2 965 -6 730
Komvux     -173 -327 -853
Tillfälliga förändringar          
Modul Tågarp     125 125 125
Modul Södervångskolan         516
Modul 2 Tågarp     258 516 516
Lidl-paviljonger     1 212 1 212 1 212
Ersättningslokal ABI       900 900
Förebyggande ungdomstjänster       550 550
Hälsa för äldre         1 000
Modul Tågarp     -63    
Ersättningslokal ABI       -900 -900
Permanenta utökningar:          
Modul Södervångskolan         -516
Förebyggande ungdomstjänster       -550 -550
Besparingskrav 2 %     13 216 13 216 13 216

Nettoram 2024

Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 för nämnden är budget 2023, vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2024–2026 ligger på 3,6 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 3,8 % 2024 och 3,5 % respektive 3,3 % 2025 och 2026.

Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2024 har nämndens medel ökat utifrån resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos. I resursfördelningsmodellen räknas tidigare permanenta satsningar in. En beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per barn/elev för att få fram en ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Uppräkningen har inneburit att nämnden tilldelats medel i fasta priser motsvarande 2,7 mnkr i budget 2024. I flerårsplan erhåller nämnden 9,7 mnkr respektive 26,9 mnkr 2025 och 2026.

Nämndens ram 2024 har nedjusterats genom återtag av tidigare beslutade tillfälliga anslag avseende modul 2 Tågarp och Lidl-paviljonger med 258 tkr respektive 1 212 tkr. Tillfälligt anslag för moduler Tågarpskolan återbetalas med halva anslaget, 63 tkr, i ramen 2024, då bedömningen är att en tillbyggnad av Tågarpskolan ska vara klar först höstterminen 2024.

Konsekvensanalys av besparingsåtgärder

Utbildnings- och kulturnämnden har allokerat nödvändiga nerdragningar enligt nedanstående tabell:

Besparingsförslag Verksamhet/Ansvar Belopp, tkr
Minskad kompetensutveckling/ konferenser och personalvård Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 050
Vakanshållna tjänster Grundskola 1 630
Minskade lokalkostnader Förskola 922
Utvecklingsmedel Utbildning- och kulturförvaltningen 700
Pausa Burlövsfesten 2024 Kultur och fritid 500
Avveckla OB-omsorg Förskola 670
Gymnasiekostnader extern leverantör Utbildnings- och kulturförvaltningen 1 620
Personalresurser/övrigt Utbildnings- och kulturförvaltningen 6 124
Summa   13 216

Besparingarna innebär neddragning av planerad kompetensutveckling, minskade stödinsatser i de tidiga skolåren, lokaloptimering, utvecklingsprojekt. dessutom planeras att pausa ”Burlövsfesten” 2024 samt att avveckla barnomsorg på obekväm arbetstid (OB-Omsorg).

Som ett resultat av besparingsåtgärderna kommer Burlövsfesten att pausas.

Nämdens mål

Målområde Mål fram till 2026 Indikator Mål 2026 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026
Attraktiva Burlöv Kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen ska involvera invånarna och leda till en förhöjd livskvalitet. Andel nöjda med kommunens idrotts- och motionsanläggningar 80 77 78 79 80
Andel som upplever att de aktiviteter kultur och fritid erbjuder passar deras behov och intressen 80 74 76 78 80
Hållbara Burlöv Alla invånare ska uppleva bättre förutsättningar för goda insatser, nära vård och hög livskvalitet. Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg – maten, andel 70 58 62 66 70
Andel elever som skattar måltiden som god 75 66 68 72 75
Alla barn, elever och stu-derande ska genomgå en utbildning som skapar bättre förutsättningar att komma i arbete. Gymnasieelever med examen inom 4 år, hemkommun, andel 72 63 66 69 72
Andel elever i Burlövs skolor som uppnår gymnasiebehörighet efter avslutad grundskola 88 82 84 86 88
Andel ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar två år efter fullföljd gymnasieutbildning 82 78 79 80 81
Tillgängliga Burlöv Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter 70 67 68 69 70
Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service 77 74 75 76 77
Trygga Burlöv Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Trygghet och säkerhet – ranking 90 100 96 92 90

Hur nämnden ska nå målen

Mål fram till år 2026 Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året
Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. Erbjuda attraktiva verksamheter inom utbildning, kultur- och fritidsverksamhet samt måltid och lokalvård. Detta uppnås genom samverkan och dialog med berörda aktörer, till exempel med föreningsliv samt näringsliv. Se verksamhetsplan 2024
Kultur- och fritidsaktiviteter i kommunen ska involvera invånarna och leda till en förhöjd livskvalitet. Detta uppnås genom samverkan och dialog med föreningsliv och näringsliv, samt en aktiv dialog med medborgare och besökare. Se verksamhetsplan 2024
Alla barn, elever och studerande ska genomgå en utbildning som skapar bättre förutsättningar att komma i arbete. Att aktivt fortsätta att driva utveckling av förskola och skola på vetenskaplig grund. Se verksamhetsplan 2024
Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Ge förutsättningar för en tillgänglig verksamhet både i form av fysiska möten mellan invånare och medarbetare samt att fortsätta utvecklingen av de e-tjänster som underlättar för invånaren. Se verksamhetsplan 2024
Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Aktiv samverkan med socialförvaltning, trygghetsvärdar och blåljuspersonal. Uppsökande verksamhet gentemot ungdomar. Se verksamhetsplan 2024

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer