Socialnämnden

Nämnden ansvarar för den kommunala hälso- och sjukvården och fullgör kommunens ansvar inom socialtjänsten och för LSS-verksamheten och vad som i lags sägs om socialnämnden. Nämnden ansvarar även för kommunens arbetsfrämjande åtgärder.

Så här fördelade sig nettokostnaderna 2022

Förändring i driftbudget 2024 och flerårsplan 2025-2026 jämfört med 2023

Beslutad ram (tkr) Bokslut 2022 Prognos 2023 Budget 2024 Plan 2025 Plan 2026
Intäkter 70 333 58 976 57 360 57 360 57 360
Kostnader -428 584 -433 831 -423 188 -425 694 -428 851
Verksamhetens nettokostnader -358 251 -374 855 -365 828 -368 334 -371 491
Budget 2023     -368 653 -368 653 -368 653
Förändringar mot 2023:          
Resursfördelning:          
Vård och äldreomsorg – yngre     -1 500 -1 628 -2 801
Vård och äldreomsorg – äldre     -3 808 -6 186 -8 171
LSS     667 667 667
Tillfälliga förändringar:          
Arbetsmarknadsåtgärder       1 300 1 300
Våld i nära relationer       1 000 1 000
Arbetsmarknadsåtgärder       -1 300 -1 300
Våld i nära relationer       -1 000 -1 000
Besparingskrav 2 %     7 466 7 466 7 466

Nettoram 2024

Utgångsläget i 2024 års budget och flerårsplan 2025–2026 för socialnämnden är budget 2023, vilken räknas upp med förändringar i lön- och prisutveckling. Prisförändringarna räknas upp enligt ett antal olika parametrar. För köpta varor och tjänster görs uppräkningar utifrån prognoser för KPI och personalkostnader. Genomsnittlig uppräkning för 2024–2026 ligger på 3,6 %. För avtalsmässiga löneökningar finns centrala medel avsatta motsvarande 3,8 % 2024 och 3,5 %respektive 3,3 % 2025 och 2026.

Full kompensation beviljas för politiskt beslutade politiska kostnader, hyror och kapitaltjänstkostnader. Detta innebär att full kapitaltäckning tillförs nämnderna vid utökning av politiska kostnader, lokaler och inköp av inventarier som klassas som investeringar.

I budget 2024 har socialnämnden tilldelats/fråntagits medel utifrån en resursfördelningsmodell baserad på kommunens befolkningsprognos, bland annat utifrån anslag för permanenta satsningar utanför resursfördelningsmodellen. Beräkning har gjorts utifrån beslutad befolkningsprognos och enhetskostnad per person i åldern 65–84 samt 85 och äldre för att få fram en ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Vidare har resurstilldelning även skett baserad på inrapporterad individstatistik till Statistiska centralbyrån (SCB) för LSS-verksamheten. Uppräkningen har i budget 2024 resulterat i förändrade anslag i fasta priser motsvarande 5,3 mnkr inom vård och äldreomsorg. Vidare indikerar individstatistiken som rapporteras in till SCB under hösten 2022 att behovet av LSS-insatser är lägre än 2021, vilket ger en negativ effekt på 0,6 mnkr. I 2025 års plan beräknas ramen justeras upp med 7,1 mnkr för volymförändringar. År 2026 är volymökningarna 10,3 mnkr högre jämfört med 2023.

Utöver effekt från resursfördelningsmodellen har nämndens inga äskanden i budget 2024. Sparbetinget beräknas med 2 % på tilldelad teknisk ram för 2024 vilket innebär ett sparbeting på 7 466 tkr.

Konsekvensanalys av besparingsåtgärder

Socialnämnden har allokerat nödvändiga nerdragningar enligt nedanstående tabell:

Besparingsförslag Verksamhet/Ansvar Belopp, tkr
Utbildning och konferens i kommunens lokaler Socialförvaltningen 500
Ta hem externa placeringar Vård och omsorg 5 300
Minska bemanning motsvarande 4 platser på korttidsenheten korttidsplatser Vård och omsorg 1 500
Ta fram underlag för abonnemangsavgifter för hjälpmedel – utöver abonnemangsavgift kommer det även att bli besparing i form av att hjälpmedel returneras och det inte behövs köpa in nya i samma utsträckning Vård och omsorg 200
Julklapp och julfika pausas Socialförvaltningen 300
Avveckling av Lidl-paviljongerna Individ- och familjeomsorgen 950
Minskade driftkostnader på Boklunden Vård och omsorg 100
Minska övertiden inom vård och omsorg Vård och omsorg 700
Vakansprövningar och ej tillsatta tjänster Socialförvaltningen 1 600
Pausa gratis seniorbiljett 70+ Socialförvaltningen 250
Avsluta avtal Mathem Socialförvaltningen 200
Översyn av portioner, mer näringsberikad mat, anpassa portioner till det som efterfrågas. Mäta matsvinn Socialförvaltningen 100
Öppenvård och boendestöd - placeringsförebyggande Individ- och familjeomsorgen 300
Avlösning/ledsagning – se över beslut och verkställighet Vård och omsorg 200
Kostnad för deltagande i kommunövergripande satsningar såsom resursteam Heder och Kriscentrum Individ- och familjeomsorgen 200
Summa   1 250

Utöver ett sparbeting på 2% påpekar nämnden att tidigare erhållna statsbidrag från Migrationsverket beräknas upphöra vilket innebär ett ytterligare sparbeting om 4,9 mnkr. Besparingarna innebär dels fortsatt arbete med att ta hem externa placeringar, minskning av övertider och vakansprövning av lediga tjänster, dels ett flertal åtgärder för minskad kostnadsvolym. Nämnden föreslår även en paus för gratis seniorbiljetter.

Nämdens mål

Målområde Målområde Indikator Mål 2026 Prognos 2023 Prognos 2024 Prognos 2025 Prognos 2026
Attraktiva Burlöv Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. Andel positiva med kommunen som en plats att leva och bo på 92        
Hållbara Burlöv Alla invånare ska uppleva bättre förutsättningar för goda insatser, nära vård och hög livskvalitet. Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg – helhetssyn, andel 75 75   75 75
Alla barn, elever och studerande ska genomgå en utbildning som skapar bättre förutsättningar att komma i arbete. Ungdomar som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, hemkommun, andel 82        
Invånarna ska i högre grad vara självförsörjande genom arbete eller studier. Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel 92 92   92 92
Kommunens påverkan på miljön ska minska. Fossiloberoende fordon i kommunorganisationen, andel 70        
Tillgängliga Burlöv Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Andel invånare som är nöjda med hur det fungerar att få svar på frågor om kommunen och dess verksamheter 70 70   70 70
Andel privatpersoner som är nöjda med kommunens service 77        
Trygga Burlöv Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Trygghet och säkerhet – ranking 90        

Hur nämden ska nå målen

Mål - Fram till år 2026 ska... Strategier för måluppfyllelse Vad ska göras under året
Invånare ska i högre grad uppleva att det är attraktivt att leva i kommunen. Identifiera samverkansområden och arbeta för förbättrade samarbeten Skapa plan för samverkan
Skapa kontinuitet för brukare genom kompetensutveckling av medarbetare så att de väljer att stanna kvar i kommunen och utför ett gott arbete Kompetensutveckling för medarbetare och ledarutveckling för chefer
Alla invånare ska uppleva bättre förutsätt-ningar för goda insatser, nära vård och hög livskvalitet. Utveckla det personcentrerade arbetet med individen i fokus Arbeta i enlighet med aktivitetsplan för god och nära vård
Arbeta i team inom och utanför förvaltningen för att tillsammans skapa helhet Rikta insatser för att bryta utanförskap
Fortsätta det påbörjade arbetet med värdegrunden
Alla barn, elever och studerande ska genomgå en utbildning som skapar bättre förutsätt-ningar att komma i arbete. Arbete i enlighet med den gemensamma verksamhetsplanen tillsammans med utbildnings- och kulturförvaltningen Arbeta med aktiviteterna i den gemensamma verksamhetsplanen
Invånarna ska i högre grad vara självförsör-jande genom arbete eller studier. Personcentrerat arbete med fokus på att stärka varje individs förutsättningar Arrangera en arbetsmässa
Gemensamt arbete med näringsliv, grannkommuner samt Arbetsförmedlingen
Kommunens påverkan på miljön ska minska. Byta ut fordon Utarbeta en tydlig plan för utbyte av fordon
Invånare och företag ska uppleva en bättre service genom ett likvärdigt bemötande och tillgängliggörande av kommunens tjänster. Utveckla arbetet med genomförandeplaner samt tydliggöra information om Socialförvaltningens uppdrag Kommunikationsutbildning för chefer
Burlövs kommun ska vara en tryggare och säkrare plats att leva och verka i. Synliggöra det förebyggande arbetet Arbeta i enlighet med uppgjord gemensam verksamhetsplan med utbildnings- och kulturförvaltningen
Utveckla teamarbetet i det tvärprofessionella arbetssättet, internt och externt
Rikta insatser mot alla typer av våld Utarbeta en kommunövergripande strategi mot våld

Denna hemsida använder så kallade cookies. Genom att fortsätta besöka denna sida godkänner du användandet av cookies.   Läs mer